26 ЮНИ 2015 г.

Проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район
На 25 юни 2015 г., от 10.30 часа в зала «Пресцентър» на Фестивален и конгресен център в гр. Варна се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 29 членове на Регионалния съвет за развитие и 14 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. За участие в работата на днешното заседание бяха поканени г-жа Ирена Соколова - Пpeдceдaтeл нa РСР в Югозападен район и Oблacтeн упpaвитeл нa облacт с административен център Перник, г-н Димитър Сяров - Председател на РСР в Югоизточен район и Областен управител на област с административен център Сливен, г-н Пeнчo Пeнчeв - Пpeдceдaтeл нa РСР в Северен централен район и Oблacтeн упpaвитeл нa облacт с административен център Вeликo Tъpнoвo, г-н Стефко Бурджиев - Областен управител на област с административен център Русе и г-н Вълчо Чолаков - Областен управител на област с административен център Бургас.
Заседанието бе открито и ръководено от г-н Стоян Пасев - Областен управител на област Варна, председател на РСР и на РКК в СИР за периода 01.01- 30.06.2015 г.
Основен акцент в дневния ред на заседанието бе Годишният доклад за наблюдение на изпълнението през 2014 г. на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г., представен от Секретаря на Съвета. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие /ППЗРР/, Годишният доклад е разработен от териториалното звено на МРРБ в Североизточен район, което е и Секретариат на РСР СИР, и обхваща една календарна година от периода на действие на Плана. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от РСР е 30 юни на следващата година. Въз основа на данни, свързани с прилагането на система от индикатори за наблюдение, в Годишния доклад е представена информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на района, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана през 2014 г., както и за действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана.
Докладът бе обсъден и одобрен от членовете на Регионалния съвет за развитие на СИР, който съгласно Закона за регионално развитие е един от шестте органа за наблюдение изпълнението на Регионалните планове за развитие в районите от ниво 2 в страната.
Четири от точките в дневния ред на заседанието бяха свързани с нормативно регламентираните задължения на членовете на Регионалния координационен комитет, за осъществяване на ефективна регионална координация и взаимодействие при изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми на територията на Североизточен район. В тази връзка, представителите на Управляващите органи /УО/ на Оперативните програми /ОП/ в Регионалния координационен комитет, запознаха членовете на Съвета с данните за първото шестмесечие на 2015 г., относно хода на изпълнението и финализирането на проекти по Оперативните програми за периода 2007-2013 г., а също и за стартиралите проекти в Североизточен район по новите ОП за периода 2014-2020 г.
На заседанието бяха представени три от приетите от Европейската комисия програми, като форма на финансиране от Структурните фондове на ЕС за периода 2014-2020 г. - Оперативните програми «Транспорт и транспортна инфраструктура» и «Иновации и конкурентоспособност», както и Програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България”. Присъстващите бяха запознати с разписаните цели и приоритети заложени в програмите, с допустимите бенефициенти за Североизточен район и с отворените схеми за кандидатстване към настоящия момент.
Представител на екипа по управлението на проект «Изграждане на информационна система за управление на трафика на плавателни съдове - Фаза 3 (VTMIS)”, съфинансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., представи резултатите от неговото изпълнение пред членовете на РСР СИР и други потенциални крайни ползватели. Изградената в рамките на проекта система се явява част от европейската система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet) и има за цел да осигури ефективно и безопасно корабоплаване в акваторията на Черно море. Включването на това представяне в днешното заседание е продължение на инициативата, свързана с повишаване информиранността на членовете на Съвета, относно изпълнението на ключови за развитието на района секторни политики и проекти.
Като гости по тези четири теми от дневния ред, с право на съвещателен глас бяха поканени представители на ИА "Морска администрация”, ТП-Варна на ДП „Пристанищна инфраструктура”, Пристанище Варна ЕАД, Пристанище Бургас ЕАД, Пристанищен комплекс Русе ЕАД, «Поддържане чистотата на морските води» АД, Сектор “Рибарство и контрол“–Варна към ИАРА, Летище – Варна, Началник Гара РЦ – Варна, Район ПЖПС – Варна, Щаб на ВМС, РД „Гранична полиция – Бургас и ГПУ – Варна, Висше военноморско училище, Факултет „Морски науки и екология” към Технически университет – Варна, Институт по океанология БАН – Варна, Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав - Варна, Българска морска камара – Варна, РЦ - Варна на Националната транспортна камара, УС на СНЦ „Морски клъстър България”, Асоциация на българските частни пристанища, Българска асоциация на корабните брокери и агенти - Варна, Асоциация на българските Черноморски общини, както и представителите за СИР на Сдружение «Форум Гражданско участие» и на Екип „Общински капацитет” към НСОРБ.
Регионалният съвет за развитие подкрепи аргументите на кмета на община Търговище и гласува да бъде отправено искане към Министъра на туризма, в Концепцията за туристическо райониране на България, община Търговище да бъде преместена от Туристически район Дунав с административен център - гр. Русе в Туристически район Северно Черноморие с административен център - гр. Варна, което да бъде извършено преди предстоящите промени в Закона за туризма и учредяването на Организациите за управление на туристическите райони. Прието бе и решение, Концепцията за туристическо райониране на България да бъде представена и обсъдена с членовете на РСР СИР на следващото редовно заседание.
Във връзка с необходимостта от реформиране и усъвършенстване на законодателната рамка за регионално развитие след 2014 г. и в изпълнение целите на Стратегията „Европа 2020“, на вниманието на двата органа бе представена информация с предложенията за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, обобщени от Фондация за реформа в местното самоуправление „Консулт”.
Председателството на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район през второто полугодие на 2015 г., ще бъде поето от областния управител на област Търговище, съгласно законноустановения срок на ротация и предварително определения за председателите жребий.

08 ЮНИ 2015 г.

Областният управител се срещна с Н.Пр. Владимир Воронкович, Посланикът на Беларус у нас
Областният управител, Стоян Пасев бе домакин на работна среща с Посланикът на Беларус , Н.Пр. Владимир Воронкович, който бе придружаван от съветника по търговските въпроси в посолството Олег Белов и от почетния консул на Беларус в Бургас Атанас Попов. Една от обсъжданите теми бе предстоящият летен сезон, мерките за сигурност, които държавата и общините са взели за обезпечаване на реда по Черноморието и готовността на курортите да приемат туристите, в това число и от Беларус. Посланикът съобщи, че и тази година се очаква да се запази тенденцията през последните 3 години на устойчив ръст в броя на беларуските туристи, посетили нашето Черноморие. Два са факторите за положителния ефект, посочи дипломатът. Единият е, че много граждани на Беларус притежават шенгенски визи, а за други се издават двукратни български визи, като се заплаща само едната. Н.Пр. Владимир Воронкович подчерта, че с особено внимание е регионалното развитие и сътрудничество между двете страни, като целта е то да се развива във времето. В дните от 24-ти до 25-ти септември в Минск ще се проведе бизнес среща, на която са поканени Областният управител и представители от бизнес средите.

04 ЮНИ 2015 г.

Областният управител Стоян Пасев се срещна с палестинския посланик
Областният управител, Стоян Пасев се срещна днес с Негово превъзходителство д-р Ахмед Ал Мадбух – извънреден и пълномощен посланик на Палестина в Република България и доайен на дипломатическия корпус в Република България.
Поводът за визитата на Н. Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух е откриването на фотоекспозицията „Палестина - Светата земя". 30 фототабла представят красотата и очарованието на древните градове в Държавата Палестина, чиято хилядолетна земя пази жив диалога между различни религии и култури и изнасянето на лекция „Близкоизточните конфликти и тероризмът” пред академичната общност в Икономическия университет Варна. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за културен и търговски обмен с България.
Посланикът представи накратко и политическата ситуация в страната му, както и позицията на световните сили, споделяйки надеждите и желанието си за мирното разрешаване на дългогодишния конфликт в Близкия изток.
Областният управител заяви желанието и готовността си да работи в посока привличане на инвестиции и търсене на възможности за развитие на двустранните отношения между двата народа, уверявайки Негово Превъзходителство посланика в своите приятелски чувства.

01 ЮНИ 2015 г.

Областният управител, Стоян Пасев прие китайска делегация от провинция Шандун

Областният управител на област Варна се срещна с китайска делегация от гр. Цингдао, провинция Шандун, водена от г-н Хуайюе Ванг – Директор на Административния комитет на „Пристанищна зона за свободна търговия Циенван“ в Цингдао. Зоната е получила от китайското правителство статут да работи по изпълнение на стратегията  „Пътят на коприната“ за изнасяне на инвестиции, предимно в държави от Централна и Източна Европа. Целта на посещението е проучване на възможностите за инвестиции у нас. На срещата присъства г-жа Валентина Александрова – съветник на Министъра на икономиката Божидар Лукарски. В рамките на визитата, китайските гости ще се   запознаят с възможностите на пристанищата във Варна и Бургас.
Съставът на делегацията включваше още представители на Бюрото за проучване и контрол на пазарите, на Комисията за контрол и наблюдение на държавните активи и  Управителя, отговарящ за търговията с вносни стоки, всички от „Пристанищна зона за свободна търговия Циенван“  както и представители на Инвестиционен холдинг от същия град.
В рамките на срещата, Областният управител Стоян Пасев  представи информация за възможностите и потенциала на пристанище ТЕЦ Езерово както и на цялата област Варна. Мястото на България и респективно на Варна  дава редица добри предимства за реализирането на потенциални китайски инвестиции в Европа през България.Много видни китайски бизнесмени оперират успешно в България и това създава мост за развитие на отношенията.“Мисля, че Варна е най-подходящият град в България, главно заради разположението си, летище, пристанище – връзка с Европа, която предразполага за инвестиции. Идеята ни за канал Русе-Варна се възроди отново именно заради „Пътя на коприната“. Тази връзка позволява стоките от Китай да достигнат до всяко място в Европа.Проектът е грандиозен, включва жп линия и аутобан и смятам, че Китай е с най-голям потенциал и опит в мащабните проекти. Друг проект е създаването на Китайско Експо на територията на област Варна. Тук, защото сме на входа на Европа, така че можем да я наречем Китайската врата към Европа“, заяви Областният управител и допълни, че по тези мащабни проекти се води кореспонденция с посланика на Китай в България
Стана дума и за това, че България от всички страни - членки на ЕС има традиционно най-добри връзки с Китай. „Причината да сме тук е, че България е първата страна на „Пътя на коприната“ в Европа. Тя е свързващото звено на Азия и Европа“, сподели Хуайюе Ванг. Той посочи, че от 2000 г. насам статистиката свидетелства за динамично развитие в търговските и културни отношения между България и Китай.“Докоснахме се до българската култура, начина на мислене на българите и установихме, че е много близък до нашия. И двата народа имат дълга история зад гърба си, а и ценностите, които ние споделяме ги открихме и тук.Дори климатът е сходен с този в гр. Цингдао и заявявам смело, че имаме много общи неща помежду си“, отбеляза той.

Г-н Хуайюе Ванг отправи официална покана към Областния управител да посети гр. Цингдао, провинция Шандун, който освен известен бизнес, търговски е и транспортен център.