17 ЮЛИ 2018г.

В Областна администрация Варна се проведе работна среща за осигуряване на безпроблемен туристически сезон 2018 г. по Черноморието

На 16.07.2018 г. в заседателната зала на Областна администрация Варна се проведе работна среща на Областния координационен център за съгласуваност и координация на действията с кабинета на  заместник- министър- председателя по икономическата и демографска политика, с личното участие на г-н Валери Симеонов.

Основна тема на срещата бе сътрудничеството и институционалното взаимодействие за осигуряване на безпроблемен туристически сезон 2018 г. по Черноморието. Г-н Стоян Пасев – областен управител на област Варна откри срещата, на която присъстваха г-н Илиян Карагьозов - заместник- областен управител, ръководители на държавни институции, кметове на общини и представители на туристическия бранш от област Варна.
06 ЮЛИ 2018г.

45 години от създаването на Института по океанология
„Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН

На 04.07.2018г. във ФКЦ гр. Варна се проведе тържествено честване на 45 годишнината от създаването на Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН. От името на областния управител на област Варна -  г-н Стоян Пасев, г-н Илиян Карагьозов – заместник областен управител, прочете поздравителен адрес към ръководството на Института. Беше връчена награда на Областна администрация Варна за дългогодишно партньорство, подкрепа на морските изследвания и по случай 45 годишнината.

Институтът по океанология е водещ научно - изследователски център в Република България, с международен авторитет в Европейското научно пространство и повече от 4 десетилетия осигурява високо равнище на изследвания и компетентност по обществено значими въпроси в областта на морските изследвания и за опазване на морската околна среда, биоразнообразието и биологичното и устойчиво развитие на морските пространства.
05 ЮЛИ 2018г.

В Областна администрация Варна се проведе обществено обсъждане на концепцията на Закона за социалните услуги

На 4 юли 2018г. в заседателната зала на Областна администрация Варна се проведе обществено обсъждане на концепцията на Закона за социалните услуги.
Заседанието бе открито от г-н Илиян Карагьозов - заместник областен управител. Присъстваха представители на всички общини от област Варна, на НПО и държавни институции.
Идеята на концепцията е да уреди специфичните обществени отношения за предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социални услуги. Те са свързани с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората.

03 ЮЛИ 2018г.

На дневен  ред - Плановете за устойчива мобилност в туризма

Първата фаза от междурегионалния проект ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ, в който Областна администрация Варна е асоцииран партньор  приключи със  среща на партньорите от 6-те европейски страни в Кошице от 4 до 7 юни.  Две години  след старта на проекта, основните цели на етапа са постигнати:  обобщени са анализите на рамковите условия и бариери за планирането  на устойчива градска мобилност; обменени са политики и положителни практики; определени са най- ефективните съвременни транспортни средства- енергоспестяващи и опазващи околната среда, както и гъвкави транспортни схеми. Постигната  е базата за ускорено развитие на плановете за устойчива градска мобилност.  
По време на срещата всеки партньор представи проект за набелязаните конкретни дейности за внедряване на гъвкави мобилни услуги.  Стана ясно колко полезен и стимулиращ е бил обменът на положителни практики между страните, защото   независимо от различията съобразно спецификата на регионите, значителна част от заявените  дейности показват силни аналогии с посетените добри практики, които ще бъдат  интегрирани в  регионалните  политики. Особено важна бе дискусията относно препоръките за политики, които трябва да бъдат резултат от проекта „Последната миля“. След дългия процес на обмен и проучване,  сега  основна грижа на партньорите е да разпространят разработените препоръки за политики сред  заинтересованите страни. Това ще  ускори процеса  по планиране на свързващи гъвкави транспортни услуги  за  намиране на  иновативни решения   за  покриване  „последната миля“ във веригата на туристическото пътуване  и предлагане алтернатива на употребата на коли от местните жители в тяхното ежедневно пътуване.
Опитът показва, че търсенето на адекватна транспортна схема, внедрена в главната  мрежа на редовния обществен  транспорт, е усилие с много широк спектър от ползи за туризма, икономиката и околната среда.

В дневния ред на общините от Варненска област е изготвянето на плановете за устойчива мобилност в туризма. ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ  има за цел да намери устойчиви гъвкави решения за регионални транспортни системи с внимание към последната отсечка  до крайната цел на пътуването . ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ  ще подкрепи регионите в създаването на специализирани решения за различни потребители, свързвайки ги с основните линии на  обществен  транспорт  и  центровете, ще намали вредните емисии  чрез въвеждането на енерго ефективни  превозни средства и ще доведе до устойчиви  регионални транспортни връзки.