22 ОКТОМВРИ 2018г.

На 18.10.2018г. в Областна администрация Варна се състоя първата работна среща в Република България на тема „Равнопоставеност на жените и мъжете в средното образование“

Г-н Илиян Карагьозов - заместник областен управител на област Варна е определен за координатор по равнопоставеност на жените и мъжете на областно ниво и в тази връзка участва в разработването и провеждането на цялостната национална политика. Съвместно с г-жа Венцеслава Генова- директор на РУО Варна, г-н Карагьозов организира първата работна среща в страната, с цел насърчаване постигането на равнопоставеност на жените и мъжете в сферата на образованието. Срещата на тема „Равнопоставеност на жените и мъжете в средното образование“ се състоя в Областна администрация Варна на 18.10.2018 г. В нея участваха директорите на средни училища, профилирани и професионални гимназии  на територията на град Варна и област Варна.
Г-жа Ирина Иванова – началник на отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, дирекция „Политика на хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ – МТСП,  представи нормативната база и добри практики в областта на равнопоставеност между жените и мъжете. Срещата протече при голям интерес и след обмен на информация и идеи даде своя принос в обсъждането на този въпрос с голямо обществено значение за очертаване на предстоящи общи действия.

17 ОКТОМВРИ 2018г.

         В Областна администрация Варна заседава   постоянната комисия по заетост към Областен     съвет за развитие.

На 17 октомври 2018г. в Областна администрация Варна се проведе заседание на постоянната комисия по заетост, към Областен съвет за развитие. Областният управител на Варна, Стоян Пасев откри заседанието, на което бяха отчетени резултатите от второто проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. Илиян Карагьозов, зам. -областен управител на Варна информира членовете на комисията, че в периода 6 август-17 септември 2018г. са проведени две работни срещи на работна група, създадена със заповед на областния управител за  организиране,  координиране и провеждане набирането на информация от работодателите. В нея са включени представители на общо 13 организации и институции, в т.ч. Областна администрация Варна, ДРСЗ- Варна, работодателските организации, браншови организации, членове на комисията и др. Информация за анкетирането и линк към анкетния формуляр беше публикуван на електронната страница на  администрацията. Обработката и обобщението на анкетите е извършено съгласно утвърдената матрица на дейностите, отговорностите и сроковете за изпълнението им.  В анкетирането са обхванати 123 работодатели, което е 94,6% от първоначалната статистическа извадка /130 работодатели/. За област Варна се предвижда да бъдат разкрити общо 1165 работни места за персонал с определена професионална квалификация и 298 с други професии. Най-много от работодатели ще търсят специалисти с професионална квалификация „електротехник”. Следват професии в сферата на туризма (готвач, камериер, администратор в хотелиерството, сервитьор-барман). Най-голям брой работни места ще се разкрият за кадри с квалификация по професиите „камериер” (11,2% от местата), „готвач” (10,3%), „сервитьор-барман” (7,8%). За електротехници работодателите предвиждат да разкрият 38 работни места (3,3% от местата).От други професии по-големи потребности са заявили работодателите от шофьори (16,4 от  работни места) и медицински сестри (8,7%). Най-често ще се търсят работници без специална квалификация за помощници при приготвянето на храни и в преработващата промишленост.

  • 20,3% от анкетираните работодатели не търсят неквалифицирана работна сила.
  • 75,4% ще търсят кадри за постоянна заетост, а 8,4%  - за изцяло сезонна заетост.
08 ОКТОМВРИ 2018г.

Работна среща в Областна администрация Варна с цел проучване потребностите на работодателите от работна сила.

Под председателството на Илиян Карагьозов, заместник-областен управител на Варна на 5 октомври се проведе втората информационна среща за 2018г. с цел проучване потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Заместник-областният управител откри срещата и подчерта, че проучването стартира  за първи път в страната, по този начин ще се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Сформирана е работна група на областно ниво от представители на ОА Варна, национално признатите  организации на работодателите и структурите на Агенцията по заетостта, която ще обобщи резултатите, които ще бъдат внесени за обсъждане в Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.  Обсъдени бяха действията по провеждане на анкетирането и набирането на информация,  актуалните теми в областта на политиката по заетостта на регионалния и местен пазар на труда. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на бъдещите приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението.
05 ОКТОМВРИ 2018г.

На 5 Октомври в България и още над 100 държави по света се отбелязва Деня на учителя. Идеята за това идва от състоялата се през 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. По повод 40-годишнината от приемането на препоръките, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5-ти октомври като международен ден на учителя и това става факт през 1994 г., когато Световният ден на учителя се отбелязва за първи път.
Скъпи учители,
Приемете най-сърдечни поздрави по случай 5 Октомври – Международен ден на учителя!
На този ден отдаваме своята признателност към вас, които сте посветили живота си на обучението и възпитанието на децата ни, за да станат те достойни граждани на България и Европа. Затова за нас е чест и привилегия  да ви приветстваме и най-искрено да ви пожелаем здраве, много човешки радости и професионални успехи. Да си учител не е просто професия. Да си учител е призвание, орис, съдба. Защото учителят трябва да създаде от малкото неуко дете личност.
Продължавайте да носите в сърцата си огъня на възрожденското родолюбие и да дарявате на децата ни образованост с български дух и европейски измерения!
На днешния ден Организацията на обединените нации приканва всеки човек по света да отдели минута и да си спомни, с любов и признателност, как учителят е променил за добро неговия живот.
Честит празник!